LIB_COM

CHN

Jednotka definuje obecný sériový komunikační kanál. Požadovaný fyzický přenosový kanál se určí nastavovacím parametrem z přilinkovaných jednotek k aplikaci. To umožňuje, až za běhu programu, zvolit a měnit fyzické komunikační médium.

 

CHNADAM

Jednotka definuje komunikační protokol pro komunikaci s moduly ADAM 4000.

 

CHNCAN1

Jednotka pro obsluhu sériového komunikačního kanálu s rozhraním CAN (Controller Area Network) na desce IOCAN s obvodem Philips SJA1000.

 

CHNCAN5

Jednotka pro obsluhu sériového komunikačního kanálu s rozhraním CAN (Controller Area Network) s obvodem I82527.

 

CHNCANGL

Jednotka obsahující společné deklarace pro CAN software.

 

CHNCOM

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace přes kanál tvořený obvodem i8250 a rozhraním RS 232 nebo RS 485/422. Přenos probíhá na pozadí a využívá interruptový systém počítače.

 

CHNCOM2

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace přes kanál tvořený obvodem i8250 a rozhraním RS 232 nebo RS 485/422 bez využití přerušovacího systému počítače. Program lze použít pro obsluhu až čtyř komunikačních linek. Všechny linky jsou najednou obsluhovány procedurou MakeCom2, která musí být pravidelně vyvolávaná.

 

CHNCOMBR

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace RS 232 nebo RS 485/422 s obvodem i8250 s využitím služby obvodu "break interrupt".

 

CHNCOMM

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace pomocí modemu na RS 232 s obvodem i8250.

 

CHNCOMPB

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace RS 232 nebo RS 485/422 s obvodem i8250 s využitím volitelného paritního (adresního) bitu.

 

CHNCOMT

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace přes kanál tvořený obvodem i8250 a rozhraním RS 232 nebo RS 485/422 a s měřením časových prodlev mezi příchozími znaky. Této vlastnosti využívá například komunikační protokol ModBus pro dekódování začátku zprávy. Přenos probíhá na pozadí a využívá interruptový systém počítače.

 

CHNDF1

Jednotka definuje formát sériového komunikačního protokolu DF1 používaný například pro komunikaci se zařízeními SLC firmy Allen-Bradley.

 

CHNEB

Jednotka definuje formát sériového komunikačního protokolu E-BISYNC používaného při komunikaci se zařízeními Eurotherm.

 

CHNFESTO

Jednotka definuje formát sériového komunikačního protokolu používaného firmou FESTO pro komunikaci s jejich zařízeními.

 

CHNFT1_2

Jednotka definuje komunikační protokol dle normy EN 60870-5-2 formát FT 1.2 pro nevyvážený přenos (Master <-> Slave) i pro vyvážený přenos.

 

CHNGSM

Jednotka obsahuje vyšší komunikační vrstvu přenosu dat přes GSM modem. Obsahuje automaty zajišťující inicializaci modemu, navazování a udržování spojení, vysílání a příjem dat a rušení navázaného spojení. Fyzický přenos dat mezi modemem a počítačem je zajištěn prostřednictvím nižší komunikační vrstvy, která není součástí jednotky.

 

CHNICS

Jednotka definuje formát sériového komunikačního protokolu ICSlink používaný například pro komunikaci se zařízeními firmy DACS a.s.

 

CHNITCH1

Jednotka pro obsluhu čtečky čipových klíčů Dallas COMITCH01.

 

CHNLECOM

Jednotka definuje formát sériového komunikačního protokolu LECOM používaného při komunikaci se zařízeními firmy Lenze.

 

CHNMBOX

Jednotka simuluje sériový komunikační kanál pro ladění programu. Jednotka se chová jako ostatní sériové kanály ze systému jednotek odvozených od ChnVirt, ale komunikuje přes schránky operačního systému Retos a ne přes fyzické rozhraní. Oproti fyzickým sériovým komunikacím, pracujícím na pozadí pod přerušením, lze tuto jednotku v ladicím prostředí Turbo Pascalu neomezeně přerušovat. Pokud fyzický hardware nahradíme simulačním programem, je výhodné použít pro komunikaci s ním tuto jednotku.

 

CHNMOD

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace přes kanál tvořený telefonním modemem na RS 232. Jednotka umí volit číslo, navázat spojení a vyslat zprávu, nebo přijmout zprávu. Z hlediska objektové dědičnosti je rodičovskou jednotkou pro jednotky fyzického přenosu CHNCOMM nebo CHNV40M.

 

CHNMOD2

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace přes kanál tvořený telefonním modemem na RS 232. Jednotka umí volit číslo, navázat spojení a vyslat zprávu, nebo přijmout zprávu. Jednotka tvoří vyšší komunikační vrstvu. Na rozdíl od jednotky CHNMOD jednotka jako fyzickou přenosovou vrstvu používá standardní jednotky nižších vrstev např. CHNCOM nebo CHNV40. Chová obdobně jako ostatní vrstvy s protokolem.

 

CHNMODB

Jednotka definuje formát sériového komunikačního protokolu MOD-BUS, který se používá při komunikaci se zařízeními Eurotherm.

 

CHNMonitor

Program pro testování komunikace ChnMonitor.

 

CHNPRT

Jednotka definuje pro přenášená data protokol obdobný protokolu ArcNet, používaný firmou SofCon jako nejjednodušší přenosový protokol. Definuje formát protokolu, adresaci na síti, zabezpečení cyklickým polynomem, zajišťuje vkládání a vyjímání nadbytečností a transparenci přenášených dat. Neobsahuje síťovou vrstvu, nezabývá se vlastním přenosem.

 

CHNSBUS

Jednotka definuje formát sériového komunikačního protokolu SBUS používaného při komunikaci se zařízeními PCD firmy SAIA.

 

CHNSMS

Jednotky pro obsluhu sériové komunikace pomocí krátkých textových zpráv (SMS) prostřednictvím GSM modemů. Jednotka jako fyzickou přenosovou vrstvu používá standardní jednotky nižších vrstev např. CHNCOM nebo CHNV40. Jednotka se chová obdobně jako ostatní vrstvy s protokolem.

 

CHNSOFS2

Jednotka implementující protokol SofCon DF1 a DF2.

 

CHNSOFT

Jednotka s interními datovými typy protokolu CHNSOFS2.

 

CHNT03

Jednotky pro obsluhu sériové komunikace z terminálu TERM03. V terminálu se komunikuje pomocí USARTU obsaženého v mikroprocesoru V40. Na rozdíl od jedotky CHNV40 tato jednotka akceptuje některé odlišnosti hardware terminálu.

 

CHNTECOM

Jednotka definuje formát sériového komunikačního protokolu TECOMAT používaného při komunikaci se zařízeními TECOMAT a TECOREG firmy Teco a.s.

 

CHNTYPES

V této jednotce jsou definovány některé základní typy a konstanty společné sériovým komunikačním knihovnám ChnCom, ChnV40, ChnV40P ...

 

CHNV40

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace přes kanál tvořený obvodem i8251 obsažený v procesoru V40 v KITV40 s rozhraním RS 232 nebo RS 485/422. Ke své činnosti využívá služeb MCP BIOSu. Přenos probíhá na pozadí a využívá interruptový systém procesoru V40.

 

CHNV40M

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace pomocí modemu připojeného na RS 232 k řídicí jednotce KITV40. Komunikace probíhá přes kanál tvořený obvodem i8251 obsažený v procesoru V40. Přenos probíhá na pozadí a využívá interruptový systém procesoru V40.

 

CHNV40P

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace přes kanál tvořený obvodem i8251 obsažený v procesoru V40 s rozhraním RS 232 nebo RS 485/422. Jednotka používá protokol shodný s protokolem definovaným v jednotce ChnPrt. Jednotka ke své činnosti využívá služeb MCP BIOSu. Přenos probíhá na pozadí a využívá interruptový systém procesoru V40.

 

CHNV40T

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace přes kanál tvořený obvodem i8251 obsažený v procesoru V40 v KITV40 s rozhraním RS 232 nebo RS 485/422 a s měřením časových prodlev mezi příchozími znaky. Této vlastnosti využívá například komunikační protokol ModBus pro dekódování začátku zprávy. Přenos probíhá na pozadí a využívá interruptový systém procesoru V40.

 

CHNV40_

Jednotka pro obsluhu sériové asynchronní komunikace přes kanál tvořený obvodem i8251 obsažený v procesoru V40 v KITV40 s rozhraním RS 232 nebo RS 485/422. Na rozdíl od knihovny CHNV40 nevyužívá ke své činnosti služeb MCP BIOSu, to znamená, že ji lze použít i k vytváření dědičných knihoven. Přenos probíhá na pozadí a využívá interruptový systém procesoru V40.

 

CHNVIRT

Jednotka definuje rodičovský objekt tvořící základ všech komunikačních knihoven ChnXXX. Jelikož mají všechny sériové komunikační knihovny společného předka, mají i stejnojmenné zděděné metody a stejný způsob ovládání. To například umožňuje pouhou záměnou jména fyzické komunikační knihovny přejít na jiné komunikační médium bez dalších úprav.

 

CHNVMMA

Jednotka definuje komunikační protokol firmy The European Vending Machine Manufactures Assoc.

 

Formát komunikačních protokolů SofCon

Popis formátu komunikačních protokolů SofCon.

 

UCOMM

Pomocná jednotka zprostředkovávající služby MCP BIOSu pro sériovou asynchronní komunikaci přes kanál tvořený obvodem i8251 obsaženým v procesoru V40.

 

UDPPRT

Jednotka pro komunikace PRT protokolu pomocí Ethernet UDP kanálu.

 

USMS

Jednotky pro obsluhu sériové komunikace pomocí krátkých textových zpráv (SMS) prostřednictvím GSM modemů.