SCNC-200

Systém pro pravoúhlé řízení
 

Systém SCNC-200 je určen pro pravoúhlé řízení frézek, vyvrtávaček nebo jednoúčelových strojů vybavených centrálním pohonem, maximálně ve čtyřech osách. Mohou být použity rotační i lineární, inkrementační i resolverová čidla běžných typů.

Jako řídící a zobrazovací část je použit terminál Term 10A a průmyslová řídící jednotka KIT386EXR. K načítání polohy z odměřovacích čidel je použita deska IOFLEX01. Systém je podle potřeby osazen dalšími deskami s příslušným počtem digitálních a analogových vstupů a výstupů.

Řídící systém může pracovat v několika režimech:

Manuální ovládání: v tomto režimu slouží ŘS pouze jako indikace polohy. Pomocí ovládacího panelu se přímo spínají jednotlivé výstupy stroje. Je možné ručně najet do referenčních bodů a provést kalibraci, libovolně posouvat nulu souřadnicové soustavy a zobrazovat polohu včetně korekce v ose nástroje. Na obrazovce ŘS se zobrazuje aktuální poloha.

Pojezd do bodu: v tomto režimu jsou už výstupy ovládány řídícím systémem. Je možné provést automatické najetí do reference. Po provedení kalibrace systém umožňuje polohovat v jedné ose na zadanou souřadnici zadanou rychlostí. Poloha může být zadána absolutně nebo relativně. Opět je možné posouvat souřadnice počátku a zohledňovat délku nástroje. Na obrazovce ŘS se zobrazuje aktuální poloha a vzdálenost do cíle.

Vykonávání programu: tento režim slouží k vykonávání pohybu podle obráběcího předpisu zadaného ve formě G-Code. Obrábění může probíhat v módu blok po bloku, kdy se po dokončení každého pohybu čeká na nové stisknutí tlačítka START, nebo v automatickém módu, kdy je celý obráběcí předpis vykonán najednou. Mezi automatickým a blokovým módem je možné libovolně přepínat. Na obrazovce ŘS je zobrazena aktuální poloha, jméno vykonávaného programu případně podprogramu a obsah vykonávaného bloku.

ŘS obsahuje tabulku až 200 obráběcích předpisů, které se mohou archivovat na běžném PC. K nahrávání předpisů z PC do systému se používá sériové rozhraní RS232. Pro pravoúhlé řízení jsou k dispozici příkazy pro lineární pohyb rychloposuvem nebo obráběcí rychlostí, příkazy pro ovládání digitálních a analogových výstupů (otáčky vřetena, mazání), matematické operace a příkazy pro řízení běhu programu (podprogramy, vyvolání jiného programu, podmíněné skoky).

Systém obsahuje tabulku předdefinovaných nástrojů. Zvolením konkrétního nástroje se odpovídajícím způsobem posune aktuální souřadnice v ose nástroje (je vždy zobrazována pozice špičky nástroje), čímž se odstraňuje potřeba přepočítávat souřadnic při používání několika různých nástrojů. Nástroje z tabulky je možné využít i v obráběcím předpisu.

Systém také obsahuje uživatelsky definované parametry (tzv. Q-parametry), které dovolují provádět během obráběcího předpisu všechny základní matematické operace. Obsah Q-parametrů může být použit jako cílová pozice při polohování, jako velikost obráběcí rychlosti nebo rychlost vřetene.

Při nastavování souřadnic počátku se vychází z polohy referenčních bodů. Řídící systém umožňuje přímo změnit souřadnice počátku. Další možností je zadat požadovanou polohu stroje a počátek se pak automaticky posune tak, aby se zobrazovala požadovaná poloha.

Řídící systém obsahuje množství nastavitelných parametrů, které umožňují jeho přizpůsobení pro konkrétní stroj. Jedná se o nastavení parametrů čidel (počet pulsů na délkovou jednotku), pořadí v jakém se budou kalibrovat jednotlivé osy, omezení zrychlení a rychlosti posuvu v jednotlivých osách, nastavení maximální obráběcí rychlost, nastavení zpomalovacích bodů, rychlosti pro přepínání spojek a časů nutných pro jejich přepnutí, tolerancí, apod.

Verze SCNC-200.01

Tato verze je určena pro stroj se třemi nezávislými osami, který neumožňuje posuv ve více souřadnicích najednou. Byla nasazena na vodorovnou vyvrtávačku WHN10NC, jako náhrada systému NS-250. Oproti obecné verzi SCNC-200 má systém tato specifika:

  • Rychlost pojezdu stroje je navíc možné snížit pomocí 25-polohového přepínače umístěného na ovládacím panelu stroje.
  • Stroj má dvě spojky, rychlou a pomalou, s převodovým poměrem 1:25. Na ovládacím panelu stroje je přepínač, kterým je možné zakázat používání rychlé spojky během obrábění.
  • Otáčky vřetena jsou ve všech režimech ovládány přímo z ovládacího panelu, ŘS pouze kontroluje, zda se vřeteno točí.
  • Stoupání šroubu 50mm, odpovídající 5000 pulsů z IRC snímače, tedy rozlišení 0,01 mm.