SCNC-100

image Systém pro odměřování
 

Odměřovací systém je určen k zobrazování informací o aktuální poloze nástroje na pracovní ploše obráběcího stroje. Po vybavení stroje vhodnou soustavou snímačů polohy bude obsluha stroje oproštěna od zdlouhavého zjišťování polohy nástroje, případného přepočítávání souřadnic z palcové soustavy na soustavu metrickou nebo opačně, připočítávání nebo odečítání průměru nástroje od souřadnic získaných z výkresu a podobně. K zjišťování polohy mohou být použity rotační nebo lineární, optické nebo magnetické snímače polohy - IRC, resolvery. S pomocí odměřovacího systému má uživatel v každém okamžiku k dispozici aktuální polohu nástroje, a zároveň může využít další funkce systému, od najíždění do polohy získané přímo z výkresu, až po obrábění pomocí naprogramovaného bloku příkazů. Všechny potřebné údaje jsou přitom zobrazovány přímo na obrazovce terminálu.

Odměřovací systém SCNC-100 je určen pro obráběcí nebo jednoúčelové stroje. Jeho přesnost v dané ose je dána typem použitého snímače. Systém je schopen pracovat až se čtyřmi osami, přičemž každá osa může být volitelně délková nebo oblouková. Vzdálenosti na osách mohou být zobrazovány buď v metrické nebo palcové soustavě, v případě obloukové osy ve stupních nebo v radiánech.

Při odměřování mohou být zobrazovány absolutní souřadnice stroje, vztažené k počátku souřadnicové soustavy, souřadnice relativní vzhledem ke zvolenému vztažnému bodu, nebo tzv. zbytková dráha, tedy vzdálenost, kterou zbývá urazit do vztažného bodu. Přitom je možné zvolit vlastní počátek souřadnic, nebo počátek definovat např. koncovým spínačem. V zobrazovaných vzdálenostech jsou přitom zohledněny rozměry nástroje.

Systém obsahuje osm základních obrazovek, na kterých jsou z obrazovány polohy v jednotlivých osách. Mezi obrazovkami se dá jednoduše přepínat, přičemž na každé obrazovce může být zobrazen libovolný počet os. Pro každou obrazovku je možné zvolit jednotky, ve kterých budou údaje zobrazovány. Pro každou osu je zároveň možné zvolit počet desetinných míst, tedy formát, v jakém bude zobrazována poloha v dané ose.

Jsou implementovány různé funkce, jejichž cílem je usnadnit a zpříjemnit uživateli práci se systémem. K dispozici je tabulka nástrojů, ve které jsou uchovávány parametry používaných nástrojů. Při výměně nástroje stačí zvolit patřičný nástroj v tabulce, a všechny vzdálenosti jsou pak zobrazovány s ohledem na rozměry nového nástroje. Dále je k dispozici tabulka vztažných bodů, která umožňuje uchovávat a opětovně vyvolávat souřadnice důležitých bodů na pracovní ploše stroje. Použitím sondy, resp. naškrábnutím obrobku je možné sejmout polohu hrany nebo osy obrobku, střed díry nebo válce. Takto získaný bod může být později použit jako počátek souřadnicové soustavy nebo vztažný bod.

Dále je možné použít kalkulačku, obsahující základní aritmetické a trigonometrické funkce. Systém také obsahuje počítadlo, které se může použít například k určení počtu obrobků, a dvoje nezávislé stopky. Rovněž se dají zobrazit hodnoty analogových i digitálních vstupů i výstupů, přičemž hodnoty výstupů lze jednoduše měnit. Systém umožňuje nastavení tolerancí pro jednotlivé osy, pro každou osu je možné nastavit směr korekce nástroje, tedy zda bude generované dráha prodloužena nebo zkrácena o jeho poloměr.

Systém dále obsahuje funkce pro výpočet vrtacího cyklu. Jedná se o roztečnou kružnici, kruhový segment a díry v řetězci. Vrtání může být prováděno v rovině XY, YZ nebo XZ. Po zadání parametrů vrtacího cyklu jsou vypočteny souřadnice středů jednotlivých děr a graficky zobrazeno jejich rozmístění. Je možné zobrazit souřadnice jednotlivých děr, zvolit počáteční díru, a pak s pomocí odměřovacího systému začít vrtat. Přitom jsou neustále zobrazovány vzdálenosti do aktuálního vztažného bodu a pomocí grafické nápovědy polohování se dá snadno najíždět nástrojem do předem spočtených bodů. Systém navíc informuje o pozici ve vrtacím cyklu, tedy kolikátá díra se vrtá, zda se jede dolů, nahoru nebo na další díru a podobně. Zároveň je umožněno přeskakovat na další nebo předchozí díru vrtacího cyklu.

Odměřovací systém je také schopen pracovat podle programu. Pomocí jednoduchého editoru je možné vytvořit program, který bude obsahovat příkazy pohybu do zadaného bodu, příkazy skoku, skoku s návratem, cyklu a nebo čekací smyčky. Do programu se dá vložit i příkaz vrtacího cyklu. Při zadávání pohybu do bodu mohou být použity jak absolutní tak relativní souřadnice, a může být zadán směr korekcí nástroje. Jeden příkaz může obsahovat změnu polohy ve všech osách najednou. Souřadnice mohou být zadány z klávesnice terminálu, ale také je možné souřadnici v některé ose sejmutou pomocí sondy nebo naškrábnutím, případně je možné převzít hodnotu spočítanou pomocí vestavěné kalkulačky.

Programy i vrtací cykly mohou být vykonávány v automatickém nebo manuálním režimu. V automatickém režimu přejde systém ke zpracovávání dalšího příkazu hned po dosažení požadované polohy, zatímco v manuálním režimu je každý další krok programu podmíněn potvrzením uživatele, což může být vhodné například při ladění.

Závěr

Způsob ovládání odměřovacího sytému je zvolen tak, aby byl co nejjednodušší a lehce zapamatovatelný. Přímo na obrazovkách jsou zobrazeny funkce a příkazy dostupné v daném okamžiku. Z každé obrazovky je také možné vyvolat nápovědu, ve které jsou jednotlivé funkce popsány podrobněji. řídicí systém je možné doplnit o blok uživatelského automatu v jazyce Borland Pascal. K dispozici je přitom rozhraní obsahující všechny potřebné funkce, které umožňují nastavovat výstupy nebo číst vstupy, zjišťovat aktuální polohu, zjišťovat nebo nastavovat polohu vztažného bodu nebo počátku a podobně. Tento uživatelský blok je určen k dodefinovaní jednoduchých automatů typu: „Při vrtání (záporném pohybu v ose Z) spusť mazání (nastav příslušnou hodnotu výstupu)“.