Power supply units

NAPKM02

Three-phase power supply unit for stepping motors

 

NAPNEST01

Power supply unit 21V AC/0,8A or 19V AC/2,2A

 

NAPNEST02

Power supply unit 23V DC/0,7A or 22V DC/1,8A

 

NAPST01

Regulated power supply unit 5V DC or 12V DC

 

NAPST02

Regulated power supply unit 24V DC